ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατίου "Ρόζα Ιμβριώτη", με έδρα την Αθήνα. 

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των κατακτημένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, με στόχο:

α) Την προάσπιση, διεύρυνση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
β) Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
γ) Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, καθώς και την επαγγελματική κατοχύρωσή τους.
δ) Την προάσπιση, διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της ειρήνης.
ε) Τη συμβολή στην κατοχύρωση της Λαϊκής Παιδείας μέσα από τη Δίχρονη Δημόσια Δωρεάν Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και το Ενιαίο 12χρονο Δημόσιο Δωρεάν Υποχρεωτικό Σχολείο για όλα τα παιδιά.
στ) Την προώθηση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της κοινής δράσης μεταξύ εκπαιδευτικών, δημοσίων υπαλλήλων και όλων των εργαζομένων γενικότερα.
 
Άρθρο 3

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

α) Προωθεί, εφαρμόζει και προβάλει τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
β) Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κλπ. για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κλπ. για την ενημέρωση τόσων των μελών του όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.
δ) Αποφασίζει και οργανώνει απεργιακές κινητοποιήσεις καθώς και κάθε πρόσφορη μορφή αγώνα για τη διεκδίκηση και κατάκτηση των αιτημάτων που προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου.
ε) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.
στ) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο.Ε στην κοινή προσπάθεια του Κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.
ζ) Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ. δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που εξυπηρετεί στην πραγμάτωση του σκοπού του.
 
Άρθρο 4
ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Πόροι του Συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ δωρεές κληροδοτήματα κλπ.
Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 5

 α) Ο Σύλλογος είναι Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο και συγκροτείται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, σε σχολεία της Π.Ε. των περιοχών Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατίου.
β) Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του Συλλόγου εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του ή στην εκπαίδευση και το συνδικαλισμό γενικότερα.
γ) Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο όλων των εκπαιδευτικών της Π.Ε.(Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του απ' αυτό, πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει την δράση του με εκείνη της Ομοσπονδίας και να καταβάλλει σ' αυτή τη συνδρομή του, ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία, και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ' αυτά.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 Για να γίνει εκπαιδευτικός από τους παραπάνω, μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 5 μέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην Πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ' αυτή από το Δ.Σ.) η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά.
 
Άρθρο 7
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που:
1) Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο.
2) Αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στον σκοπό του Συλλόγου.
3) Αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
4) Που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος σε δύο συνεχείς τακτικές Γενικές. Συνελεύσεις.
5) Αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.
6) Που καταλαμβάνει θέση Προϊστάμενου ή Σχολικού Συμβούλου.

Εννοείται πως μέλος που χάνει την εκπαιδευτική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμιά διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.
Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερησίας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής. Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.
Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλειπαν οι λόγοι της διαγραφής του, (εκτός περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή με αίτησή του στο Δ.Σ. το οποίο, αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ. η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.
 
Άρθρο 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από τη δήλωσή του στο Δ.Σ., η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών.
Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.
 
Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
α) Να καταβάλλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους, όπως αυτή καθορίζεται με το καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ,. είτε είναι τακτική είτε έκτακτη.
β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ' όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.
γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρτητα και από Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.
δ) Να προωθούν τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον Κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου είτε μέσω του Δ.Σ. του Συλλόγου είτε ατομικά, είτε μέσω αποφάσεων της Γ.Σ.
 
Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

  Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.
γ) Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.
δ) Να υποβάλλουν προβλήματα - αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11

  Όργανα του Συλλόγου είναι: α) η Γενική Συνέλευση των μελών, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.
 
Άρθρο 12
Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα. Ειδικότερα και ενδεικτικά:
1) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.
2) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου.
3) Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.
4) Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., εάν ψηφιστεί πρόταση μομφής σε βάρος τους.
5) Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων του Συλλόγου στη δευτεροβάθμια οργάνωση αλλά και των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου στο Π.Υ.Σ.Π.Ε., στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
6) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
7) Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου κλπ.
8) Καθορίζει το διεκδικητικό πλαίσιο του Συλλόγου και τις μορφές πάλης.
 
Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

  Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν δύο φορές κάθε συνδικαλιστικό έτος , μία κατά το χρονικό διάστημα από 5 Οκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου και μια κατά το χρονικό διάστημα από 5 Μαϊου μέχρι 5 Ιουνίου, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. και στην περίπτωση που το 1/10 μελών του ζητούν τη σύγκληση, η άρνηση του δε ή ολιγωρία του πάνω από 10 ημέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.
Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.
Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη, πλην εκείνων των θεμάτων που με απόφαση της Γ.Σ. αναγράφτηκαν για συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης της έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα.
Στις έκτακτες Γ.Σ., που έχουν συγκληθεί με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου, προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., η γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. Στις τακτικές όμως Γ.Σ. αλλά και στις έκτακτες που έχουν συγκληθεί με πρωτοβουλία των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται Γραμματέας για τήρηση των Πρακτικών.
 
Άρθρο 14
ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.

  Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή τα ½ συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-10 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά 2-10 ημέρες οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της σύγκλισης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς μέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται νέα μέσα σε 2-10 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 
Άρθρο 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ Γ.Σ.

  Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
 
Άρθρο 16
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

  Οι αποφάσεις των Γ.Σ., τακτικών ή έκτακτων, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.
Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία, που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Εφορευτικής Επιτροπής, προέδρου της Γ.Σ., αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.
 
Άρθρο 17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ Γ.Σ.

  Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται μετά από προτάσεις των μελών της Γ.Σ. ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας αυτής. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των Εργασιών της Γ.Σ. δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μετά τις Εργασίες της Γ.Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχομένων οργάνων, η οποία και προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραμματέας της Γ.Σ. καταχωρεί στα Πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά αυτά μαζί με την κατάσταση ψηφισάντων και, αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ., για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ., όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.
 
Άρθρο 18
ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  1) Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου ήτοι Δ.Σ. και Ε.Ε. και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2) Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
3) Για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία καταρτίζεται χωριστό ψηφοδέλτιο από κάθε συνδυασμό, στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού.
4) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος δεν αποτελεί συνδυασμό αλλά γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
5) Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.
6) Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλή κάθε συνδυασμού ή εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψηφίους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.
7) Οι έδρες του Δ.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
8) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που ανεξάρτητα αν πήραν ή δεν πήραν έδρα στην πρώτη κατανομή έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
9) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
10) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
11) Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.
12) Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα πριν ριχτεί στην κάλπη σε φάκελο λευκό.
13) Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφ' όσον υπάρχει, και στην συνέχεια "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ" και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών.
14) Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης εφ' όσον υπάρχει και στην συνέχεια ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και θα ακολουθούν κατ' αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.
5) Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι 9 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυρούς για την Ε.Ε. Για τους αντιπροσώπους οι σταυροί προτίμησης θα είναι τόσοι όσοι και οι εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι με βάση το μέτρο που έχει ορίσει η Ομοσπονδία. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο αποτελεί λόγο ακυρότητάς τους.
 
Άρθρο 19
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
2) Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα ψηφισάντων. Με τη λήξη της ψηφοφορίας, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.
3) Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων .Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.
4) Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. ή τα αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.
5) Μετά το πέρας των Εργασιών των Αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το Εκλογικό Υλικό στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.
 
Άρθρο 20
Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Το Σύλλογο διοικεί το Δ.Σ. 9/μελές που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση που συγκαλείται κατά το χρονικό διάστημα από 5 Οκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου με θητεία για 1 χρόνο, η οποία αρχίζει από την εκλογή του.
 
Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

  1) Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους: α) Πρόεδρο β) Αντιπρόεδρο γ) Γεν. Γραμματέα, δ) Ειδικό Γραμματέα, ε) Ταμία και 4 (τέσσερα) μέλη. 2) Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι' αυτό το σκοπό μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του από το Σύμβουλο που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου.
3) Η εκλογή για τα αξιώματα του Προεδρείου απαιτεί τους 5 (πέντε) από τους 9 (εννέα) ψήφους των μελών του Δ.Σ. Αν αυτό δε γίνει δυνατό σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., τότε στην τρίτη συνεδρίαση απαιτείται η σχετική πλειοψηφία των ψήφων των μελών του Δ.Σ.
 
Άρθρο 22
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση Διοίκησης από το παλαιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.
 
Άρθρο 23
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση 3 τουλάχιστον μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
2) Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα, η Ημερήσια Διάταξη ανακοινώνεται στην συνεδρίαση του Δ.Σ.
3) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 5 τουλάχιστον μέλη και αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση απουσίας του Προεδρείου (Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα) του Δ.Σ. προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος. Σε αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις αυτών των συνεδριάσεων κοινοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου και στον τύπο με την υπογραφή του Προεδρεύοντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις φορές και αν δεν υπάρξει τελικά πλειοψηφία δε λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση.
4) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.
5) Σ' όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά στα ειδικά βιβλία τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.
 
Άρθρο 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

  1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
2) Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
3) Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.
4) Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.
5) Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.
6) Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών Π.Ε., γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.
7) Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
8) Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.
9) Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα Καταστατικά πλαίσια.
10) Αποφασίζει για την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.
11) Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
12) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.
 
Άρθρο 25
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

  1) Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που μετά την κατανομή των εδρών έχει το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο και αν δεν υπάρχει τέτοιο ψηφοδέλτιο, τότε γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.
2) Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, αναλογικά με τη δύναμή τους.
3) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου.
4) Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.
5) Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε 5 μέρες δεν αποφασίζει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
6) Σε περίπτωση που παραιτηθούν όλα τα μέλη ή το λιγότερο 5, αρνούνται όμως ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε 2 μήνες για να εκλεγεί νέο Δ.Σ.
Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.
 
Άρθρο 26
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  1) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός Δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του Συλλόγου με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ. αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.
2) Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
3) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
4) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.
 
Άρθρο 27
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

  1) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει σ' όλες του τις αρμοδιότητες.
2) Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 
Άρθρο 28
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

  Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου.
Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γ.Γ. σε κάθε περίπτωση απουσίας του και τον βοηθά στο έργο του.
 
Άρθρο 29
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

  Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δαπανών. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.
 
Γ΄ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 30

  Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.
 
Δ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Άρθρο 31

  Οι αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία εκλέγονται με διάρκεια θητείας ίση με τη θητεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για την εκλογή του οποίου πήραν μέρος.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 32

  Το καταστατικό του συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί και ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ' αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε 2-10 μέρες στην οποία απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση παίρνεται με την ίδια πλειοψηφία (3/4 παρόντων).
 
Άρθρο 33
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

  Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι όπως ο τίτλος του Συλλόγου.
 
Άρθρο 34

  Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.
 
Άρθρο 35

  Ο Σύλλογος εφ' όσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 35 άρθρα και προήλθε από τροποποίηση του παλαιού Καταστατικού μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ' άρθρο και στο σύνολό του από τη Γ.Σ. της 11ης Νοεμβρίου 2004, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
 


Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2004


 

Η Πρόεδρος Θεοδώρα Δριμάλα  
     
Ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ξύδης  
     
Η Γεν. Γραμματέας Χαρά Κωλέτση  
     
Η Ταμίας Ελένη Δαλίσκα  
     
Ο Ειδ. Γραμματέας Χρήστος Κουμπούρας  
     
Τα Μέλη Αναστασία Φορτοτήρα
Κωνσταντίνα Καλδέλη
Γεώργιος Τσιάκαλος
Άρτεμις Κλιάφα
 

 

          Καταστατικό Απεργιακού Ταμείου εγκεκριμένο από Β Τακτική Γ.Σ. Συλλόγου 30 Μάη 07     

 

Άρθρο1: ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Α.Τ.)

Εμείς οι εκπαιδευτικοί, μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρατίου «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», αποφασίζουμε την ίδρυση Απεργιακού Ταμείου (Α.Τ.), που θα καλύπτει τις οξυμένες ανάγκες των μελών του Συλλόγου μας κατά τη διάρκεια απεργιακών αγώνων.

Άρθρο 2: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ.

Τα χρήματα του Α.Τ. προέρχονται από μέρος της συνδρομής των μελών του Συλλόγου, που κάθε φορά καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. του Μάη - Ιούνη. Αν δεν υπάρξει νέα απόφαση, το ποσό παραμένει ίδιο με της προηγούμενης χρονιάς. Καθορίζεται ως αρχική εισφορά το ποσό των 5 ευρώ. Άλλες πηγές του Α.Τ. είναι προσφορές μελών, φίλων, άλλων φορέων και έσοδα από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που γίνονται για το σκοπό αυτό (συναυλίες, κουπόνια...).

Άρθρο 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Τα χρήματα του Α.Τ. τα διαχειρίζεται το Δ.Σ. του Συλλόγου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, το οποίο κατεβάζει κάθε χρόνο απολογισμό προς τη Γ.Σ. του Νοέμβρη. Το Δ.Σ. δε μπορεί να κάνει καμία αλλαγή στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι για παροχή χρημάτων από το Α.Τ. είναι όσα από τα μέλη του Συλλόγου αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, λόγω της συμμετοχής τους σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Άρθρο 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ Α.Τ.

Οι δικαιούχοι υποβάλουν αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφεται το ποσό που χρειάζονται, εκθέτοντας τους λόγους του αιτήματος αυτού. Την απόφαση για την έγκριση και το ποσό της παροχής την παίρνει το Δ.Σ. με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Το ποσό της παροχής εξαρτάται από τα χρήματα που έχει το Α.Τ. κι από τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβεί τα 2/5 των απωλεσθέντων του/της αιτούντος. Αν το μέλος θεωρήσει ότι δεν είναι ικανοποιητική η απόφαση, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση και, αν και πάλι θεωρήσει ότι η απόφαση δεν είναι σωστή, μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.

Άρθρο 6: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Πρώτο και βασικό κριτήριο για παροχή στους δικαιούχους χρημάτων του Α.Τ. είναι η συμμετοχή της/ου αιτούντος στη συγκεκριμένη απεργία καθ’ όλη τη διάρκειά της. Δεύτερο κριτήριο είναι η άσχημη οικονομική κατάσταση που οφείλεται κατά προτεραιότητα σε σοβαρούς λόγους υγείας, πολυτεκνία, μονομισθία, χρέη λόγω στέγης.

Άρθρο 7: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.

Δυνατότητα τροποποίησης του παρόντος καταστατικού έχει μόνο η Γ.Σ. του Συλλόγου.

Παγκράτι 30 Μάη 2007

 

ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ